Vertrouwen...
Up...
Richting...

Privacy

Privacyreglement Pors Accountants B.V. (verder Pors Accountants) versie mei 2018

Pors Accountants vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Pors Accountants in dit Privacyreglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Pors Accountants expliciet om uw toestemming moet vragen.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een website op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van Pors Accountants registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming)

1. Toelichting op het Reglement

Pors Accountants mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Pors Accountants de plicht om haar relaties:

 •   op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens doorPors Accountants worden verwerkt;
 •   te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 •   voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

2. De persoonsgegevens die Pors Accountants gebruikt en het doel van het gebruik

Pors Accountants verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent vanPors Accountants, de website bezoekt, een werknemer van Pors Accountants bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Pors Accountants of via het contactformulier contact met ons opneemt.

Pors Accountants verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Bent u werknemer van Pors Accountants dan verzamelt Pors Accountants daarnaast uw pasfoto en BSN- nummer. Verzorgt Pors Accountants de administratie voor u of uw werkgever dan verzamelt Pors Accountants mogelijk ook uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die relaties met Pors Accountants sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • de arbeidsovereenkomst uit te voeren met medewerkers van Pors Accountants;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).IP-adressen/cookies

Pors Accountants houdt IP-adressen bij van (potentiele) relaties die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) relaties zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pors Accountants verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten dePors Accountantsorganisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Pors Accountants met u heeftgesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Pors Accountants verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Pors Accountants worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Pors Accountants beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit de volgende maatregelen:

 •  het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in hetdigitale systeem.
 • de medewerkers van Pors Accountants hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Pors Accountants verstrekte persoonsgegevens;
 • Pors Accountants heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem tebeveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van deverwerking en zorgen ervoor dat wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, deze worden verwijderd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Pors Accountants hanteert in beginsel een termijn van twee jaar na de laatste bron van gegevens. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Pors Accountants zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 •  recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 •  inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 •  het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 •  het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@pors.nu aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Pors Accountants.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact metPors Accountants opnemen en probeert Pors Accountants er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing doorPorsAccountants? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zalPors Accountants ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.